REGULAMIN PARKU LINOWEGO PARTYNICE1. Z atrakcji Parku Linowego Partynice, zwanego dalej Parkiem Linowym mogą korzystać osoby, które zapoznały się z regulaminem, zrozumiały i zaakceptowały jego treść, zakupiły bilet, podpisały oświadczenie (bądź podpisał je ich opiekun), zostały wyposażone w sprzęt asekuracyjny, pod okiem instruktora przeszły szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym oraz otrzymały zgodę instruktora na wejście na trasy.


Z atrakcji Parku Linowego mogą korzystać:

  • dzieci do 12 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, pod ciągłym dozorem wzrokowym dorosłego opiekuna
  • osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat za zgodą opiekuna
  • osoby pełnoletnie


Trasa siatkowa (niewymagająca użycia indywidualnego sprzętu asekuracyjnego) dostępna jest dla dzieci od 3 lat, które są w stanie samodzielnie pokonywać znajdujące się na niej przeszkody.

Tory linowe (wymagające użycia indywidualnego sprzętu asekuracyjnego w postaci kasku oraz uprzęży ze specjalnym karabinkiem) dostępne są dla osób o wzroście min. 120 cm.


2. Korzystanie z torów linowych wiąże się z pewnym ryzykiem doznania urazu, tak jak przy uprawianiu każdej innej dyscypliny sportu, osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Osoba decydująca się na przejście torów musi posiadać odpowiednie predyspozycje psychofizyczne.

3. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego lub stresu mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać z atrakcji Parku Linowego.

4. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, mają całkowity zakaz korzystania z atrakcji Parku Linowego. Jednocześnie zabrania się wnoszenia i spożywania ww. środków na terenie Parku Linowego.


5. Park Linowy nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia lub uszkodzenia ubioru uczestnika powstałe podczas pobytu na terenie Parku Linowego oraz za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.


6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku Linowego wszelkie wypadki, niedyspozycje zdrowotne lub urazy powstałe podczas pobytu w parku linowym.


7. Personel Parku Linowego ma prawo do przerwania lub ograniczenia działalności obiektu w razie złych warunków atmosferycznych (opady, silny wiatr, burza lub prawdopodobieństwo jej wystąpienia) lub innych zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.


8. Personel Parku Linowego ma prawo do wydalenia z Parku Linowego osób nieprzestrzegających regulaminu, bez zwrotu opłaty za wstęp. Osobom chcącym zakończyć swój pobyt na trasach przed upływem przysługującego im czasu, nie należy się zwrot opłaty za wstęp.


9. Park Linowy nie przechowuje danych osobowych swoich klientów. Pod koniec dnia oświadczenia wraz z danymi osobowymi są niszczone.


10. Sprawy nieobjęte regulaminem regulują zapisy Kodeksu Cywilnego.


ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PARKU LINOWYM PARTYNICE


1. Osoby chcące korzystać z torów linowych muszą otrzymać od pracownika parku indywidualny sprzęt asekuracyjny.


2. Tylko personel Parku Linowego może zakładać oraz zdejmować uczestnikom sprzęt asekuracyjny.


3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego, nie dopuszcza się jakichkolwiek samodzielnych zmian przy nim.


4. Biżuterię, okulary, telefony oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały dla nikogo zagrożenia.


5. Do pokonywania tras zaleca się ubiór sportowy (pełne obuwie, wygodne ubranie nie ograniczające ruchów). W przypadku posiadania przez uczestnika długich włosów, zaleca się ich upięcie.


6. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać szczególną ostrożność, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie huśtać się na elementach do tego nieprzeznaczonych.


7. Na podeście w tym samym czasie mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby, natomiast na przeszkodzie tylko jedna.


8. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów oraz personelu.


9. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających ukończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, która pomoże uczestnikowi bezpiecznie opuścić trasę.


10. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.UWAGA!


Samowolne, nieodpowiedzialne lub nieobjęte nadzorem instruktora korzystanie z atrakcji Parku Linowego Partynice oraz nieprzestrzeganie zaleceń regulaminu może stwarzać ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia. Robisz to na własną odpowiedzialność!

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.